Devotional

DHAKSHINAMURTHY SLOKAM

dhakshinamurthy,dhakshinamoorthy,mounavyakya,

DHAKSHINAMURTHY

Mounavyakya Prakatitha Parabramha Tatvam Youvanam Varshistanthe Vasa Dhrushi Ganaihi
Avrutham Bramha Nistaihi Acharyendram Kara Kalitha Chinmudra Ananda Roopam Swathma Ramam Mudhita Vadhanam Dhakshinamurthy meede.