NAVA GRAHAS

Om Namo Subramaneshwaraya Namaha

murugan,subramaneswara swamy,god,navagraha,kumara swamy,tirutani,navagraha devata,subramahnya swamy,shanmukha,subrahmanya,valli devasena subrahmanya swamy

NAVAGRAHA ADHIPATHI SRI SUBRAMANESWARA SWAMY

Om Namo Sri Valli Devasena Sametha Sri  Subramaneshwara Swamy ne Namaha

murugan,subramaneswara swamy,god,navagraha,kumara swamy,tirutani,navagraha devata,subramahnya swamy,shanmukha,subrahmanya,valli devasena subrahmanya swamy,valli,devasena,

SRI VALLI DEVASENA SUBRAMANESWARA SWAMY

FLOWERS LINE,Rose,Rose flowers,line roses,roses lines

Om Namo Adhidevatha Prathyadhi Devata sahitha Adityayacha Somaya Mangalayacha Budhayacha Guru Shukra Shanibyascha Rahave Kethave Namaha

 

SURYA GRAHA

surya,aditya,adithya,divakara,aadi deva,bhaskara,prabhakara,saptha ashwa,prachandam,shweta padma,suryam,tejasam,prabhuncha,sarva lokanam,Japa kusuma,kashyapeyam,mahadhuthim,thamorim,sarva papagnam,pranathosmi diwakaram

SURYA

Japa kusuma samkasham kasyapeyam mahaa dhyuthim Thamorim sarva papagnam pranathosmi Diwakaram

 

surya,sun god,surya narayana,suryam,aditya,divakara,aadi deva,bhaskara,prabhakara,saptha ashwa,prachandam,shweta padma,suryam,tejasam,prabhuncha,sarva lokanam,Japa kusuma,kashyapeyam,mahadhuthim,thamorim,sarva papagnam,pranathosmi diwakaram

SUN

Surya Astakam

Aadi Deva Namastubyam Praseedha Mama Bhaskara

Diwakara Namasthubyam Prabhakara Namosthuthe

Sapthashwa Ratha Maarudam Prachandam Kashyapathmajam

Shwetha Padma Dharam Devam Tham Suryam Pranamamyaham

Lohitham Ratha Marudam Sarva loka Pithamaham

Maha Papa Haram Devam Tham Suryam Pranamamyaham

Trigunyancha Maha Suram Bramha Vishnu Maheswaram

Maha Papa Haram Devam Tham Suryam Pranamamyaham

Brumhitham Tejasam Punjancha Vayu Akasha Mevacha

Prabhuncha Sarvalokanaam Tham Suryam Pranamamyaham

Bandhuka Pushpa Samkasham Hara kundala Bhushitham

Eka-Chakra Dharam Devam Tham Suryam Pranamamyaham

Tham Suryam Jagath Kartharam Maha Tejah Pradheepanam

Maha Papa Haram Devam Tham Suryam Pranamamyaham

Tham Suryam Jagatham Natham Gnana Vignana Mokshadham

Maha Papa Haram Devam Tham Suryam Pranamamyaham

flower,line

page line,page devided senari, page brake by senari

CHANDRA GRAHA

chandra graha,chandra,chandamama,chandini

Chandra Graha

Kuja Graha

Bhudha Graha

Guru Graha

Shukra Graha

Shani Graha

Rahu Graha

Ketu Graha